รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุรัตนา อำนวยผล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม


Field of Interest :
1. Drug delivery system development by optimization technique
2. Drug delivery system for local treatment of the oral cavity
3. Quality by design and process analytical technology

Qualifications :

Degree Title Year (B.E.) University

วท.ด.

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ภ.ม.

เภสัชเวท

2524

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ภ.บ.

เภสัชศาสตรบัณฑิต

2521

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

Publications :


1.

Suktap, C., Lee, H.K., Amnuaypol, S., Suttisri, R., Sukrong, S. Wound healing effect of flavonoid glycosides from Afgekia mahidolae B.L.Burtt&Chermsir leaves. Rec.Nat.Prod., 12(4), 391-396, 2018.
 

2.

Somwong, P., Suttisri, R., and Amnuoypol, S. Chemical constituents of Microcos tomentosa. Chemistry of Natural Compounds., 53(2), 394-5, 2017.
 

3.

Phienwej, H., Swasdichira, I., Amnuoypol, S., Pavasant, P., Sumrejkanchanakij, P. Tinospora crispa extract inhibits MMP-13 and migration of head and neck squamous cell carcinoma cell lines. Asian Pac. J. Trop. Biomed. , 5(9), 738–743, 2015.
 

4.

Dunkoksung, W., Vardhanabhuti, N., Amnuoypol, S.; Jianmongkol, S. Interaction between p-glycoprotein and Thai herbs with anti-diabetic potential. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences; Supplement, 38, 99, 2014.
 

5.

Suwanchaikasem, P., Chaichantipyuth, C., Amnuoypol, S. and Sukrong, S. Random amplified polymorphic DNA analysis of Thunbergia laurifolia Lindl. and its related species. J.Med.Plants Res., 6(15), 2955-2964, 2012.
 

6.

Chayarop, K., Peungvicha, P ., Wongkrajang, Y ., Chuakul, W ., Amnuoypol, S., and Temsiririrkkul, R . Pharmacognostic and Phytochemical Investigations of Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. ex Lindau Leaves. Pharmacognosy Journal., 3( 23), 18-23, 2011.
 

7.

Chayarop, K., Temsiririrkkul, R ., Peungvicha, P ., Wongkrajang, Y ., Chuakul, W ., and Amnuoypol, S. Antidiabetic Activity of Pseuderanthemum palatiferum Radlk. Leaf Aqueous Extract. Planta Med., 6(12), 336a , 2010.
 

8.

Charupant K., Daikuhara,N., Saito, E., Amnuoypol S, Suwanborirux K., Owa, T., and Saito N. Chemistry of Renieramycins. Part 8. Synthesis and cytotoxicity evaluation of renieramycin M-jorunnamycin A analogues. Bioorg.Med.Chem., 17, 4548-4558, 2009.
 

9.

Daikuhara,N., Tada, Y., Yamaki, S., Charupant K., Amnuoypol S, Suwanborirux K., and Saito N. Chemistry of Renieramycins. Part 7. Renieramycins T and U, novel renieramycin-ecteinascidin hybrid marine natural products from Thai sponge Xestospongia sp. Tetrahedron.Letters, 50, 4276-8, 2009.
 

10.

Wirotesangthong, M., Nagai, T., Yamada, H., Amnuoypol, S., and Mungmee, C. Effects of Clinacanthus siamensis leaf extract on influenza virus infection. Microb.Immuno., 53(2), 66-74, 2009.
 

11.

Chantongcome, J., Amnuoypol, S., Chaichantipyuth, C., and Tanasupawat , S. Fermentation and Antibacterial Activity of Micromonospora Strains Isolated from Sea Sand. J. Health Res. 23, 93-97, 2009.
 

12.

Charupant, K.; Suwanborirux, K.; Amnuoypol, S.; Saito, E.; Kubo, A.; Saito, N. Jorunnamycins A-C, New Stabilized Renieramycin-Type Bistetrahydroisoquinolines Isolated from the Thai Nudibranch Jorunna funebris. Chem. Pharm. Bull., 55, 81–86, 2007.