เรียนต่อเภสัชฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

                คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 รับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้เป็นปีแรก ใช้ระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือระบบแอดมิตชั่นกลาง เพียงช่องทางเดียว ปัจจุบันหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตร 6 ปี จำนวน 229 หน่วยกิต เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) และ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences)ปริญญาตรี