Loading...

ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551