Loading...

Course structure

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2

              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เป็นหลักสูตรที่ศึกษาในวัน-เวลา ราชการปกติ ในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  1. แขนงวิชาการพัฒนาการผลิตเภสัชภัณฑ์
  2. แขนงวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  3. แขนงวิชาการประกัน/ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมยา

จำนวนนักศึกษาที่รับ  5  คน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

              ระยะเวลาในการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

              แผนการศึกษา ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังนี้

 

1) หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
 วิชาบังคับร่วม
9
หน่วยกิต
 วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิขา
3
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
 
รวมไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต

Admission criteria

 หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
  2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) คะแนน TU-GET ต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน TOEFL ประเภท Paper-Based Test ต้องไม่ต่ำกว่า 500 Computer-Based Test ต้องไม่ต่ำกว่า 173 Internet–Based Test ต้องไม่ต่ำกว่า 61 หรือ IELTS ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือได้คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 คะแนน หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆที่เทียบเท่ากับเกณฑ์ข้างต้น และต้องเป็นผลสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร
  3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และของคณะเภสัชศาสตร์

ทั้งนี้นักศึกษาจะจบการศึกษาได้ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559