Loading...

Research Grants / Awards Thammasat University

ปีงบประมาณ 2563

มธ. ประกาศทุน/รางวัลสนับสนุนผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
มธ.เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (กำหนดส่งผลงานที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 25 มี.ค. 63)
 
รอบที่ 1 ส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายในวันที่ 23 ธ.ค. 2562
รอบที่ 2 ส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายในวันที่ 23 มิ.ย. 2563
 
มธ. เปิดรับทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
มธ. เปิดรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐนวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
 

ปีงบประมาณ 2562

มธ. เปิดรับทุนวิจัยสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดง/ซ่อน รายการเพิ่มเติม"
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1 ส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 21 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 2 ส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 21 มิ.ย. 62
 

 


Research Grants / Awards : Faculty of Pharmacy

ปีงบประมาณ 2563

ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2563
 

ปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 

 

 

 

แสดง/ซ่อน รายการเพิ่มเติม"
ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562
 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

 

 

 

แสดง/ซ่อน รายการเพิ่มเติม"
ทุนสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำและการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561
 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

 

 

 

แสดง/ซ่อน รายการเพิ่มเติม"
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยทั่วไป การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยจากงานประจำ และการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2560
 
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 
  • ประกาศรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
  • แบบเสนอขอรับรางวัลสนับสนุน
รางวัลสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 
  • ประกาศรางวัลสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
  • แบบเสนอขอรับรางวัลสนับสนุน

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง "การใช้ PCR และ Western blot ในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์" ระหว่างวันที่ 27 , 29 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 และ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้นักวิจัยสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัยได้อย่างปลอดภัย
  2. เพื่อให้นักวิจัยได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง: การใช้ PCR และ Western blot ในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
  3. เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษา ผู้สนใจ และเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง: การใช้ PCR และ Western blot ในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์

Link รูปภาพกิจกรรรม ส่วนที่ 1 ภาคบรรยาย, ส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ

..............................................................................................

ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการประเมินประสิทธิผลของเภสัชภัณฑ์ในเซลล์เพาะเลี้ยง" ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Research training_02aug2019
 
Link รูปภาพกิจกรรรม เพิ่มเติม