Loading...

Message from the Dean

            สวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซด์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มมีโครงการจัดตั้งในเดือนกันยายน 2554 การดำเนินการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ได้เสร็จสมบูรณ์ทันตามเป้าหมายที่กำหนด แม้ว่ามีอุปสรรคจากอุทกภัย โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 สามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้เป็นปีแรก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือระบบแอดมิตชั่นกลาง เพียงช่องทางเดียว และเป็นที่น่ายินดีว่าในปีการศึกษาแรกนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีอัตราส่วนการแข่งขัน 1:57 มีจำนวนนักศึกษารวม 23 คน ซึ่งมีคะแนนต่ำสุดเป็นอันดับต้นๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคณะใหม่ เป็นความภาคภูมิใจของทั้งทีมงานผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนของธรรมศาสตร์

            ปัจจุบันหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตร 6 ปี จำนวน 229 หน่วยกิต เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) และ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินนโยบายตามที่ได้ให้ไว้กับสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม การดำเนินงานในช่วงปีแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการเรียนการสอน คณะได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบัน คณะมีคณาจารย์รวมทั้งสิ้น 15 คน มีวุฒิปริญญาเอกทั้งหมด มีตำแหน่งทางวิชาการคือ ศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน อาจารย์ 9 คน และสายสนับสนุนวิชาการรวม 12 คน

            คณะได้จัดเตรียมการสอนนักศึกษาในวิชาพื้นฐานที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะแพทยศาสตร์ และประสานงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมการฝึกปฏิบัติงานในระดับคลินิกของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนภาคปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ในช่วงก่อนการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปิยชาติ ระยะที่ 2) ซึ่งเป็นอาคารสูง 10 ชั้น ในวงเงิน 650 ล้านบาท เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนของ 3 คณะใหม่ คือ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา จะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนพฤษภาคมปีนี้ และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นสถาบันพี่เลี้ยง และกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหมดอีก 11 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

            ด้านการวิจัย คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ขอรับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2556 คณะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,348,550 บาท จากภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 4 โครงการ รวม 1,115,000 บาท และจากภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 8 โครงการ รวม 3,233,550 บาท มีบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 5 เรื่องระดับชาติ 3 เรื่อง และเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง

            นอกจากนี้ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2556 มีกิจกรรมทั้งหมด 15 โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศ และได้รับงบสนับสนุนด้านพัฒนาบุคลากร จากเงินกองทุนดอกผลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อไปประชุมวิชาการและเสนอผลงานในต่างประเทศ ในปีที่ผ่านมา คณะได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปแล้ว 2 เรื่องคือ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะเภสัชศาสตร์” และ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา”

            คณะยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมบริการวิชาการแก่ประชาชนในโครงการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ดำเนินการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ภายใต้ชื่อ ”โอสถโดม” เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้

            เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าว ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน และช่วยเหลืออย่างจริงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและการคลัง และรองอธิการบดีทุกท่าน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านคณบดีสุขศาสตร์ และคณบดีทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ท่านอดีตนายกสภาเภสัชกรรม รศ.ภญ.ดร. ธิดา นิงสานนท์ ท่านนายกสภาเภสัชกรรม รศ.(พิเศษ) ภก. กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ท่านอธิการบดี และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม และอีกหลายท่านที่มิได้เอ่ยนาม สุดท้าย ที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณ คณาจารย์และบุคลากรทุกคนของคณะ ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำงานหนักมาตลอด


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์