Loading...

สาส์นจากคณบดี

                         สวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซด์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 สามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้เป็นปีแรก

                         คณะเภสัชศาสตร์มีพันธกิจสำคัญในการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดโดยสภาเภสัชกรรม ในปัจจุบัน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2563 ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี โดยมีจำนวนหน่วยกิต 229 หน่วยกิต เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) และ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences)  รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพซึ่งทำการเรียนการสอนโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะแพทยศาสตร์ และรายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ซึ่งทำการสอนโดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ คณะได้จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนที่เพรียบพร้อมและทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี คณะได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น โรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐาน สถานบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลใกล้เคียง รวมถึงการจัดเตรียมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาโอสถโดม) ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในปฏิบัติงานในวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ระหว่างศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเป็นผู้นำ การสื่อสาร ทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี การทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ

                         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีความมุ่งมั่นในการเป็นสถานศึกษาชั้นนำแห่งการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน จึงส่งเสริมให้คณาจารย์ดำเนินการวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของสังคมและชุมชน โดยคณะได้จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางและหน่วยบริการวิชาการขึ้นภายในคณะ โดยนำความรู้และทักษะที่เป็นจุดเด่นของคณาจารย์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและบริบาลทางเภสัชกรรม มาบูรณาการเพื่อการวิจัยอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องให้แก่บุคลากรในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายและแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย หากท่านมีความสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากส่วนอื่นๆ ของเวบไซท์คณะ

                         สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบพระคุณและรู้สึกซาบซึ้งที่ท่านให้ความสนใจในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการเยี่ยมชมเวบไซท์ของเรา หากท่านมีคำถามหรือข้อแนะนำใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อผ่านสายตรงคณบดี หรือ ข้อมูลสำหรับติดต่อตามที่ได้แจ้งไว้บนเวบไซท์

ด้วยความปรารถนาดี

รศ. ดร. ภก. อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์