Loading...

ทุนวิจัย/รางวัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีงบประมาณ 2563

มธ.เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (กำหนดส่งผลงานที่ฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 25 มี.ค. 63)
 
รอบที่ 1 ส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายในวันที่ 23 ธ.ค. 2562
รอบที่ 2 ส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายในวันที่ 23 มิ.ย. 2563
 
มธ. เปิดรับทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
มธ. เปิดรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐนวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
 

ปีงบประมาณ 2562

มธ. เปิดรับทุนวิจัยสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดง/ซ่อน รายการเพิ่มเติม"
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 1 ส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 21 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 2 ส่งฝ่ายวิจัยคณะ ภายใน 21 มิ.ย. 62
 

 


ทุนวิจัย/รางวัล คณะเภสัชศาสตร์

ปีงบประมาณ 2563

 
 

ปีงบประมาณ 2562

 
 
 
 

 

 

 

 

แสดง/ซ่อน รายการเพิ่มเติม"
 
 
 

 

 

 

 


ปีงบประมาณ 2561

 
 

 

 

 

 

แสดง/ซ่อน รายการเพิ่มเติม"
 
 

 

 

 

 


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการประเมินประสิทธิผลของเภสัชภัณฑ์ในเซลล์เพาะเลี้ยง"
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Research training_02aug2019