Loading...

Year 2020

 การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2563     ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Year 2019

การจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ "โครงการห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560"     วันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2560

 
 

 การจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ "การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560"     วันที่ 17 ธันวาคม 2560

เอกสารประกอบ   

         การพัฒนางานการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Year 2018

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 หัวข้อ "แนวทางในการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ" วิทยากร ศ.ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ    วันที่ 2 มิถุนายน 2559

    เอกสารประกอบ
         สรุปองค์ความรู้เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ
         สรุปองค์ความรู้เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัย
         แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิชาการ
         แนวปฏิบัติที่ดีในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
         เอกสาร Checklist
         เอกสาร บันทึกข้อความขอเสนอประเมินการสอน
         เอกสาร แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03
         เอกสาร ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตรจารย์ ฉบับรวม ๒-๑๐
         เอกสาร ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตรจารย์ ฉบับที่ ๑๐
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 หัวข้อ "ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มธ."    วันที่ 23 มีนาคม 2559

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ "การวิจัยในชั้นเรียนและการเรียนรู้แบบ Active Learning"

Year 2017

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 หัวข้อ "แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง"    วันที่ 11 มีนาคม 2558

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบุ
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 หัวข้อ "การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ"    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 หัวข้อ "คุณลักษณะบัณฑิตอันเพิงประสงค์ วันที่ 9 มกราคม 2558

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 หัวข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 กับการจัดการเรียนการสอน" วันที่ 1 ตุลาคม 2557

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
        

Year 2016

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 หัวข้อ "การเรียนรู้นโยบายการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับนักวิจัยใหม่"    วันที่ 14 สิงหาคม 2557

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ 1
         เอกสารประกอบ 2
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 หัวข้อ "การเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ" วันที่ 12 มิถุนายน 2557

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 หัวข้อ "การตัดเกรดรายวิชาสำหรับนักศึกษา" วันที่ 20 ธันวาคม 2556

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
        

Year 2015

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 หัวข้อ "นโยบายการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"    วันที่ 14 สิงหาคม 2557

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ 1
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 หัวข้อ "การตัดเกรดรายวิชาสำหรับนักศึกษา" วันที่ 20 ธันวาคม 2556

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 หัวข้อ เรื่องประมวลรายวิชา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดย ผศ.ดร. รัฐพล อาษาสุจริต สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ