Loading...

การจัดการความรู้ (KM)ปี 2565

2/2565

1/2565

1/2565

การจัดการความรู้ (KM)ปี 2564การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยเทคนิค Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

 
 

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน

เอกสารประกอบ
         Being a teacher
         How to Teach
         Teaching
 

การจัดการความรู้ (KM)ปี 2563

 การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2563     ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การจัดการความรู้ (KM)ปี 2560

การจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ "โครงการห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560"     วันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2560

 
 

 การจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ "การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560"     วันที่ 17 ธันวาคม 2560

เอกสารประกอบ   

         การพัฒนางานการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการความรู้ (KM)ปี 2559

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 หัวข้อ "แนวทางในการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ" วิทยากร ศ.ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ    วันที่ 2 มิถุนายน 2559

    เอกสารประกอบ
         สรุปองค์ความรู้เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ
         สรุปองค์ความรู้เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัย
         แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิชาการ
         แนวปฏิบัติที่ดีในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
         เอกสาร Checklist
         เอกสาร บันทึกข้อความขอเสนอประเมินการสอน
         เอกสาร แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03
         เอกสาร ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตรจารย์ ฉบับรวม ๒-๑๐
         เอกสาร ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตรจารย์ ฉบับที่ ๑๐
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 หัวข้อ "ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มธ."    วันที่ 23 มีนาคม 2559

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ "การวิจัยในชั้นเรียนและการเรียนรู้แบบ Active Learning"

การจัดการความรู้ (KM)ปี 2558

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 หัวข้อ "แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง"    วันที่ 11 มีนาคม 2558

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบุ
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 หัวข้อ "การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ"    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 หัวข้อ "คุณลักษณะบัณฑิตอันเพิงประสงค์ วันที่ 9 มกราคม 2558

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 หัวข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 กับการจัดการเรียนการสอน" วันที่ 1 ตุลาคม 2557

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
        

การจัดการความรู้ (KM)ปี 2557

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 หัวข้อ "การเรียนรู้นโยบายการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับนักวิจัยใหม่"    วันที่ 14 สิงหาคม 2557

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ 1
         เอกสารประกอบ 2
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 หัวข้อ "การเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ" วันที่ 12 มิถุนายน 2557

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 หัวข้อ "การตัดเกรดรายวิชาสำหรับนักศึกษา" วันที่ 20 ธันวาคม 2556

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
        

การจัดการความรู้ (KM)ปี 2556

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 หัวข้อ "นโยบายการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"    วันที่ 14 สิงหาคม 2557

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ 1
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 หัวข้อ "การตัดเกรดรายวิชาสำหรับนักศึกษา" วันที่ 20 ธันวาคม 2556

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ
        

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 หัวข้อ เรื่องประมวลรายวิชา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดย ผศ.ดร. รัฐพล อาษาสุจริต สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

    เอกสารประกอบ
         เอกสารประกอบ