Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สายตรงคณบดี
สายตรงคณบดี
ช่องทางการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
ช่องทางการรับบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
Link ปฏิทิน
รายงานการประชุม
เพิ่มเติม
แบบฟอร์มหน่วยงาน

Mission Statement

การวิจัย

ส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิชาการและช่วยเหลือชุมชน

วิชาการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านวิชาการและพัฒนาทักษะในวิชาชีพ

รับใช้สังคม

ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและรับผิดชอบในงานบริการสังคม

ศีลธรรมจริยธรรม

ส่งเสริมให้ยึดมั่นในศีลธรรมจริยธรรมอันดีของไทย