Loading...

ศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค

ศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค
Drug Information and Consumer Protection Center (DICPC)

 

บุคลากรในหน่วยวิจัย:

หัวหน้าศูนย์
อาจารย์ เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธำรงค์
 

รองหัวหน้าศูนย์
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
 

รายนามสมาชิก
รองศาสตราจารย์ ดร. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุชาดา สูรพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรคณินทร์ รังสาดทอง
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงปวลี เนียมถาวร
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงตวงรัตน์ โพธะ
อาจารย์ เภสัชกรหญิงกิตติยา จันทรธานีวัฒน์
อาจารย์ ดร. เภสัชกรสุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์
พ.ท.หญิง ดร. เภสัชกรหญิงศนิตา หิรัญรัศมี
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกรกช กังวาลทัศน์
อาจารย์ เภสัชกรพีรพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล
 

Research focus : 

งานวิจัยด้านระบบยา ระบบสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ

 

ผลงานตีพิมพ์ในหน่วยวิจัย : 

  • ปรุฬห์ รุจนธำรงค์, กุสาวดี เมลืองนนท์, ศนิตา หิรัญรัศมี, ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, สุชาดา สูรพันธุ์. การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทย : ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์. วารสารเภสัชกรรมไทย. 2563; 12(4): 1179-1190
  • ปรุฬห์ รุจนธำรงค์, ณัฏฐณิชา สวยสม, ณิชากร เชี่ยวชาญธนกิจ, เจนสุดา ศุภรพันธ์ และตวงรัตน์ โพธะ. การวิเคราะห์ระบบยาในโรงพยาบาลเพื่อรองรับระบบเภสัชกรรมทางไกล. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 2565; 9(1): 1-15.
  • Wongvisavavit R, Nantajit D, Phodha T. Cost-Effectiveness Analysis of Non-Mydriatic Ultrawide-Field Fundus Photography versus Pharmacological Pupil Dilatation in Diabetic Retinopathy Screening Program. J Med Assoc Thai 2021;104:1-7. doi.org/10.35755/jmedassocthai.2021.05.12238

 

Facebook ของศูนย์ : https://www.facebook.com/pharmatopiaTU/

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยา “โอสถโดม” เพื่อสังคม จุดเดิมตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (บริเวณอินเตอร์โซน) แต่ในปัจจุบันย้ายมาตั้งอยู่ริมถนนเชียงราก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ใกล้ชิดและบริการให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้น
 - บริการภายใต้การจัดการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการเพื่อสังคม
 - ให้บริการคำปรึกษาเรื่องยา จำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลากหลาย โดยเภสัชกรระดับอาจารย์
 - มีห้องให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการความส่วนตัว
สามารถประเมินส่งต่อผู้ป่วยได้ หรือให้คำแนะนำว่าควรพบแพทย์เฉพาะทางอย่างไร
นอกจากนี้ ทางร้านยังมีโครงการร่วมกับศูนย์ Viva City ดูแลการจัดยาให้กับนักศึกษา-บุคลากรธรรมศาสตร์ การตรวจคัดกรองโรคชุมชน และทำงานร่วมกับภาครัฐ อาทิ แจกชุดตรวจ ATK พร้อมทั้งเปิดเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาคณะต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น และสถานที่ศึกษาดูงาน ซึ่งแผนในอนาคตโดมโอสถกำลังเตรียมทำสวนสมุนไพรเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการทำวิจัยและพัฒนายาต่อไป
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา: 12.00 – 19.00 น. (มีที่จอดรถ)
ติดต่อสอบถามได้ที่ Line @AWU6539A

ตารางเวรร้านยาของคณะ
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?tab=mc