Loading...

รศ.ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต ได้รับรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566