Loading...

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ : มาตรกราและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2

การทำสัญญา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โครงการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน)

โครงการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน)

กำหนดการ นักศึกษาสัมภาษณ์ออนไลน์ 2563

แบบแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ 4 ปี 2563

แบบฟอร์มรายงานตัว รอบ 4 ปี 2563

โครงการรับนักศึกษาผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562