Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Master of Science Program in Pharmaceutical Sciences)

ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2

Download :

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ป.โท

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ใบสมัครนักศึกษาป.โท เภสัชศาสตร์ มธ. 2-62

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 10-20 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ 02-613-3015 - 6 โทรสาร 02-222-0152 Email : council.tu@gmail.com

Download ::

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฉบับที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ฯ

- คุณสมบัติผู้บริหารระดับคณบดี ตามประกาศสภาเภสัชกรรม

 - ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 - ประกาศเรื่องการมอบฉันทะในการเสนอชื่อฯ

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Master of Science Program in Pharmaceutical Sciences)

ประจำปีการศึกษา 2562

Download :: ประกาศรับสมัคร