Loading...

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรม

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขากุมารเภสัชศาสตร์) ฝึกอบรมระยะสั้น 1 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากคณาจารย์ประจำ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ