Loading...

เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปิ่นพนิต โปมิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

 4260

งานบริการการศึกษา

นางสาวสุชาดา ปุ่มเกวียน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา

 4271

นางสาวดุสิตา พักวัง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 4268

นางสาวอมรรัตน์ สนแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 4270

นางสาวณัฐกฤตา รังสิเสนา ณ อยุธยา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 4269

นางสาวโชติรส อิ่มพิทักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 4262

นายธีรวัฒน์ แกล้วทนงค์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

 4567

นางสาวมัจฉรีย์ ชมรุ่ง

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

 4500

นายชยุต ฟองสุข

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

 4567

นายชัยณรงค์ อนุภาพ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

 4500

นางสุรีรัตน์ ชาติชนะ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 4384

นางสาวจุฑามาศ โพธิ์ศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 4388

งานคลังและพัสดุ

นางรัชนี สุวรรณวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

 4272

นางลดาวัลย์ พลผอม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 4277

นางสาวเนติมา อาจสัญจร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 4276

นางสาวขนิษฐา โสมทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 4275

นางสาวปรัชญาภรณ์ ยงดี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 4282

นายนรินทร์ มามีโชค

ผู้ปฏิบัติการบริหารปฏิบัติงาน

 4280

นางสาวกิติดารา คหนันทเสวี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 4281

งานบริหารสำนักงาน

นางสาววรัชยา เทียวประสงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการรักษาการหัวหน้างานบริหารสำนักงาน

 4288

นางผกากรอง จันทรสนธิ

นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

 4337

นางณหทัย ขวัญช่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 4333

นายกฤษฎา สุขเกษม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 4289

นายพงศกร ลำน้อย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

 4290

นางสาววรานิษฐ์ สุรวัฒนาธีรรัฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 4287

นางสาวจิตรลัดดาวรรณ จิรชัยวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 4336

นางสาวกาญจนา งามเลิศ

พนักงานอาคารสถานที่

นางสาวกชพร ธรรมทันตา

แม่บ้านทำความสะอาด

นายพิเชษฐ์ ชำกรม

พนักงานขับรถ

นายทองดี วันซวง

พนักงานขับรถ

งานวิจัยและบริการสังคม

นางสาวณัฐนันท์ ทิมรอด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างานวิจัยและบริการสังคม

 4286

นายพงศ์พัฒน์ คงคาลัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 4285

นายชาตรี ศรีสงคราม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 02 564 2945