Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์
MoreDetail
มาตรการป้องกัน COVID
MoreDetail
สายตรงคณบดี
สายตรงคณบดี
ช่องทางการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
ช่องทางการรับบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
แบบฟอร์มหน่วยงาน

หมวดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศและแบบฟอร์ม

Mission Statement

การวิจัย

ส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิชาการและช่วยเหลือชุมชน

วิชาการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านวิชาการและพัฒนาทักษะในวิชาชีพ

รับใช้สังคม

ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและรับผิดชอบในงานบริการสังคม

ศีลธรรมจริยธรรม

ส่งเสริมให้ยึดมั่นในศีลธรรมจริยธรรมอันดีของไทย