Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
กิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมนักศึกษา
รายละเอียด
อบรมสัมนา
รายละเอียด
อีเมล์

• E-mail นักศึกษา Office365

• E-mail บุคลากร @TU | Office365

• User Password

IEEE xplore

 

แบบฟอร์มหน่วยงาน

งานบริการศึกษา

งานคลังและพัสดุ

งานบริหารสำนักงาน

งานวิจัยและบริการสังคม

มุ่งเน้น

การวิจัย

ส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิชาการและช่วยเหลือชุมชน

วิชาการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านวิชาการและพัฒนาทักษะในวิชาชีพ

รับใช้สังคม

ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและรับผิดชอบในงานบริการสังคม

ศีลธรรมจริยธรรม

ส่งเสริมให้ยึดมั่นในศีลธรรมจริยธรรมอันดีของไทย