Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
ช่องทางติดต่อ ผู้ประสานงานคณะเภสัชศาสตร์ ในช่วงมหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563
ผู้ประสานงาน
รางวัล ความสำเร็จ
MoreDetail

Mission Statement

การวิจัย

ส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิชาการและช่วยเหลือชุมชน

วิชาการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านวิชาการและพัฒนาทักษะในวิชาชีพ

รับใช้สังคม

ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและรับผิดชอบในงานบริการสังคม

ศีลธรรมจริยธรรม

ส่งเสริมให้ยึดมั่นในศีลธรรมจริยธรรมอันดีของไทย