Loading...

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์หาธาตุและโลหะในปริมาณน้อย 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

Download เอกสาร [20 มีนาคม พ.ศ. 2567]

ประกวดราคาซื้อชุดแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารเดี่ยวและสารผสมด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

Download เอกสาร [20 มีนาคม พ.ศ. 2567]

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบแช่แข็งสุญญากาศแบบตั้งโต๊ะ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร  [19 มีนาคม พ.ศ. 2567]

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร [19 มีนาคม พ.ศ. 2567]

ประกวดราคาซื้อชุดสังเคราะห์ตัวอย่างไมโครเวฟ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร  [19 มีนาคม พ.ศ. 2567]

ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร  [19 มีนาคม พ.ศ. 2567]

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ปราศจากไอออน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดพันธุกรรมอัตโนมัติได้ครั้งละ 24 ตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) [7 กุมภาพันธ์ 2567]

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 6 ห้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด(e-bidding) [7 กุมภาพันธ์ 2567]