Loading...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 10)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องคอมพิวเตอร์ 24 เครื่อง)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 514,779.21 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

Download เอกสารประกอบ

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาจุดยุติแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [4 มีนาคม 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องหาจุดยุติแบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,498,783.33 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดแยกสารชนิดความดันปานกลางให้บริสุทธิ์แบบอัตโนมัติ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [4 มีนาคม 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดแยกสารชนิดความดันปานกลางให้บริสุทธิ์แบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,527,500.00 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [4 มีนาคม 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 618,333.33 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแข็ง ความหนา เส้นผ่าศูนย์กลางยาเม็ด 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [4 มีนาคม 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแข็ง ความหนา เส้นผ่าศูนย์กลางยาเม็ด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 641,800.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัติแพ็กซัสแพนชั่นแอเรย์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัติแพ็กซัสแพนชั่นแอเรย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,650,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาท)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพแผ่นเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมิลูเนสเซ็นต์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพแผ่นเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมิลูเนสเซ็นต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,666,667.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาท)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับศึกษาเซลล์ในจานเพาะเลี้ยงเวลล์พร้อมใส่สเกลและวันขนาด พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับศึกษาเซลล์ในจานเพาะเลี้ยงเวลล์พร้อมใส่สเกลและวันขนาด พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 668,966.67 บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์แบบรีโฟกัสสเตจ 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์แบบรีโฟกัสสเตจ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 665,866.67 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,783,333.33 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับการเตรียมสาร ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับการเตรียมสาร ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 659,386.67 บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับการเตรียมสาร ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับการเตรียมสาร ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 791,734.80 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

Download เอกสารประกาศ