Loading...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [14 ตุลาคม 2563] (ประกาศที่ 1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 10)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องคอมพิวเตอร์ 24 เครื่อง)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 514,779.21 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

Download เอกสารประกอบ

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาจุดยุติแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [4 มีนาคม 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องหาจุดยุติแบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,498,783.33 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดแยกสารชนิดความดันปานกลางให้บริสุทธิ์แบบอัตโนมัติ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [4 มีนาคม 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดแยกสารชนิดความดันปานกลางให้บริสุทธิ์แบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,527,500.00 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [4 มีนาคม 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 618,333.33 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแข็ง ความหนา เส้นผ่าศูนย์กลางยาเม็ด 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [4 มีนาคม 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแข็ง ความหนา เส้นผ่าศูนย์กลางยาเม็ด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 641,800.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัติแพ็กซัสแพนชั่นแอเรย์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัติแพ็กซัสแพนชั่นแอเรย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,650,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาท)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพแผ่นเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมิลูเนสเซ็นต์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพแผ่นเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมิลูเนสเซ็นต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,666,667.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาท)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับศึกษาเซลล์ในจานเพาะเลี้ยงเวลล์พร้อมใส่สเกลและวันขนาด พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับศึกษาเซลล์ในจานเพาะเลี้ยงเวลล์พร้อมใส่สเกลและวันขนาด พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 668,966.67 บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์แบบรีโฟกัสสเตจ 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์แบบรีโฟกัสสเตจ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 665,866.67 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,783,333.33 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับการเตรียมสาร ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับการเตรียมสาร ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 659,386.67 บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

Download เอกสารประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับการเตรียมสาร ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับการเตรียมสาร ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 791,734.80 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

Download เอกสารประกาศ