Loading...

แผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กำหนดวันและเวลาการยื่นผลคะแนนเพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษฯ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Master Degree Thesis Defense

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - เดือน มิถุนายน 2563

การคัดเลือกเข้าเป็น นศ. ประจำปีการศึกษา 2562

การทำสัญญาและปฐมนิเทศ
Download เอกสาร
กำหนดการทำสัญญาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ข้อปฏิบัติและเอกสารประกอบการทำสัญญา
สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
ตัวอย่าง สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบ 4 การรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2562
Download เอกสาร
กำหนดการวัน สอบสัมภาษณ์ ทดสอบบุคลิกภาพ และตรวงร่างกาย
แบบฟอร์มรายงานตัว

โครงการรับนักศึกษาผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) TCAS3 ปีการศึกษา 2562
Download เอกสาร

กำหนดการวันทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
แบบฟอร์มรายงานตัว กสพท 62 +แบบพิมพ์, +แบบเขียน (เลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง)
แบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ รพธ +แบบพิมพ์, +แบบเขียน (เลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ.2562