Loading...

คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

ดร.ชุมพล พรประภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรกำพล กุลบุศย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรกมล ชัยวัฒนเมธิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรหญิงวนิดา เดชาวาศน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรหญิงบุษกร เลิศวัฒนสิวลี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรหญิงโศรดา หวังเมธีกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

เภสัชกรหญิงพัชรินทร์ สุวรรณกูฏ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอุทัย สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

เลขานุการและคณะกรรมการ

ปิ่นพนิต โปมิล
เลขานุการคณะ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ณหทัย ขวัญช่วย

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรัชยา เทียวประสงค์