Loading...

คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

เภสัชกรกำพล กุลบุศย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

เภสัชกรหญิงวนิดา เดชาวาศน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

เภสัชกรหญิงโศรดา หวังเมธีกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

เภสัชกรหญิงพัชรินทร์ สุวรรณกูฏ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์

กรรมการ

เภสัชกรหญิงบุษกร เลิศวัฒนสิวลี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ดร.เภสัชกรหญิงอุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและจัดการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนและวิเทศสัมพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงฐิติณัชช์ เด็ดแก้ว
หัวหน้าสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

กรรมการ

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรภา สกุลพาณิชย์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

เลขานุการและคณะกรรมการ

ปิ่นพนิต โปมิล
เลขานุการคณะ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรัชยา เทียวประสงค์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกิรณา ขจรเดชศิริ