Loading...

การประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 (รูปภาพ)

การตรวจประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพตามหลักเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565  (รูปภาพ)

 

การตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 (รูปภาพ)

เอกสาร

Download รายงานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา