Loading...

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตร 6 ปี ( ปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง ) มี 2 สาขาวิชาคือ

- สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences)
- สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)


      นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 225 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตร

1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
 1.1 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1
21
หน่วยกิต
 1.2 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
9
หน่วยกิต
 
2) วิชาเฉพาะ
189
หน่วยกิต
 2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21
หน่วยกิต
 2.2 วิชาพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์
20
หน่วยกิต
 2.3 วิชาชีพเภสัชศาสตร์
148
หน่วยกิต
  2.3.1 วิชาสมรรถนะร่วมวิชาชีพ
102
หน่วยกิต
  2.3.2 วิชาเฉพาะสาย
46
หน่วยกิต
      
   
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
 
 

การรับสมัคร

จำนวนการรับประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 90 คน

โดยแบ่งเป็นการรับเข้าด้วยระบบ

1. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน รายละเอียดสามารถเข้าได้ที่ https://www9.si.mahidol.ac.th/

2. การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือรับตรงรอบหลังระบบกลาง (Admissions) จำนวนรับ 60 คน

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละรายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนนดังนี้

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์)        ค่าน้ำหนัก 40%
2. วิชาคณิตศาสตร์ 1                                                ค่าน้ำหนัก 20%
3. วิชาภาษาอังกฤษ                    ค่าน้ำหนัก 20%
4. GAT                                        ค่าน้ำหนัก 20%