Loading...

ประกาศเจตนารมณ์ คณะเภสัชศาสตร์

แนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ

งานคลังและพัสดุ

รูปแบบและตัวอย่าง ใบสำคัญจ่ายที่ใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป (วิธีคัดเลือก)
แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป (วิธีประกวดราคา (e-bidding)
แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง)
แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง)
แบบขอให้ดำเนินการจัดซื้อจ้าง(แบบ พ.01-1)
แบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
แบบฟอร์มราคากลาง
แบบรายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน-ฝึกอบรม-ประชุม (ว119)
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม-นำครุภัณฑ์ออกนอกสถานที่

เอกสารขั้นตอนการดำเนินโครงการต่างๆ
ขออนุมัติ คก. Flow chart
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ Flow chart
เงินยืมทดรองจ่าย Flow chart
จัดซื้อจัดจัดจ้างกรณีเครดิต Flow chart
จัดซื้อจ้ดจ้าง ว.119 Flow chart
ตรวจสอบเอกสาร ขออนุมัติ คก +ยืมเงิน
ตรวจสอบเอกสาร พัสดุ

งานบริหารสำนักงาน

แบบฟอร์ม นำพัสดุออกสถานที่
แบบฟอร์มใบยืม วัสดุ
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
แบบฟอร์มขอใช้ห้อง_ 
แบบฟอร์มขอจองที่จอดรถ สำหรับอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
แบบจองขอใช้รถยนต์ออนไลน์
แบบจองจองขอใช้ห้องออนไลน์

หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศมธ.เรื่อง หลักเกณฑ์ การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง พนง.สายวิชาการ
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุน 2566
แบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
คำขอหนังสือรับรอง (คณะฯ)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ยืดหยุ่น) 2566
ผลประโยชน์ (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2565)
หนังสือขอลาออก (ส่วนงาน)
หนังสือขอลาออก
แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการขอเหลื่อมเวลา