Loading...

ประกาศเจตนารมณ์ คณะเภสัชศาสตร์

แนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ

งานคลังและพัสดุ

รูปแบบและตัวอย่าง ใบสำคัญจ่ายที่ใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป (วิธีคัดเลือก)
แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป (วิธีประกวดราคา (e-bidding)
แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง)
แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง)
แบบขอให้ดำเนินการจัดซื้อจ้าง [6 มิถุนายน 2567]
แบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
แบบฟอร์มราคากลาง
แบบรายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน-ฝึกอบรม-ประชุม (ว119)
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม-นำครุภัณฑ์ออกนอกสถานที่

เอกสารขั้นตอนการดำเนินโครงการต่างๆ
ขออนุมัติ คก. Flow chart
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ Flow chart
เงินยืมทดรองจ่าย Flow chart
จัดซื้อจัดจัดจ้างกรณีเครดิต Flow chart
จัดซื้อจ้ดจ้าง ว.119 Flow chart
ตรวจสอบเอกสาร ขออนุมัติ คก +ยืมเงิน
ตรวจสอบเอกสาร พัสดุ

งานบริหารสำนักงาน

แบบฟอร์ม นำพัสดุออกสถานที่
แบบฟอร์มใบยืม วัสดุ
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
แบบฟอร์มขอใช้ห้อง_ 
แบบฟอร์มขอจองที่จอดรถ สำหรับอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
แบบจองขอใช้รถยนต์ออนไลน์
แบบจองจองขอใช้ห้องออนไลน์

หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลประโยชน์ (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2565)
คำขอหนังสือรับรอง (คณะฯ)
ประกาศมธ.เรื่อง หลักเกณฑ์ การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง พนง.สายวิชาการ
----
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรายได้ พนักงานวิทยาลัยตามภารกิจ (พ.ศ. 2566)
สวัสดิการเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนังานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(คณะเภสัชศาสตร์) พนักงานเงินรายได้ (พ.ศ. 2567)
ฟอร์มสมทบค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มการขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากประกันสุขภาพ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ยืดหยุ่น) 2566
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุน 2566
เงินทดแทนกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(คณะเภสัชศาสตร์) พนักงานเงินรายได้ เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย (พ.ศ. 2567)
----
แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการขอเหลื่อมเวลา
----
หนังสือขอลาออก
หนังสือขอลาออก (ส่วนงาน)