Loading...

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอารยา ศรีไพโรจน์

หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงชะอรสิน สุขศรีวงศ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอุทัย สุวรรณกูฏ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุชาดา สูรพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรคณินทร์ รังสาดทอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกรกช กังวาลทัศน์
อาจารย์ เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธำรงค์
พันโทหญิง ดร. เภสัชกรหญิงศนิตา หิรัญรัศมี
อาจารย์ เภสัชกรพีรพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล
อาจารย์ เภสัชกรหญิงกิตติยา จันทรธานีวัฒน์
อาจารย์ เภสัชกรหญิงศิริรัตน์ จตุรพูลลาภ
อาจารย์ เภสัชกรหญิงปวลี เนียมถาวร
อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ตวงรัตน์ โพธะ

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจินดา หวังบุญสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุรัตนา อำนวยผล
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรชำนาญ ภัตรพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศรีวรรณ ธีระมั่นคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรปกรณ์ ไกรสิทธิ์
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุภาวดี สืบศาสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรภา สกุลพาณิชย์
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพนิตา สุวรรณน้อย