Loading...

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธำรงค์

หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงชะอรสิน สุขศรีวงศ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอุทัย สุวรรณกูฏ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุชาดา สูรพันธุ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร คณินทร์ รังสาดทอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกรกช กังวาลทัศน์
ข้อมุลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง พ.ท.หญิงศนิตา หิรัญรัศมี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ เภสัชกรพีรพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกิตติยา จันทรธานีวัฒน์
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ เภสัชกรหญิงศิริรัตน์ จตุรพูลลาภ
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงปวลี เนียมถาวร
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ตวงรัตน์ โพธะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงฐิติณัชช์ เด็ดแก้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ เภสัชกรหญิงสุพิชชา ล้ำเลิศปัญญา
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ สุนทร
เพิ่มเติม

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ลลนา คงคาเนรมิตร

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจินดา หวังบุญสกุล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศรีวรรณ ธีระมั่นคง
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรปกรณ์ ไกรสิทธิ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุภาวดี สืบศาสนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรภา สกุลพาณิชย์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์
เพิ่มเติม
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพนิตา สุวรรณน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรนมนต์ หิรัญ
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร. ภญ. ภัทรพร พูลสวัสดิ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุภัทรา แสงมาลี
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.ภก. วงศกร สุเชาว์อินทร์
ข้อมูลเพิ่มเติม