Loading...

ทำเนียบผู้บริหาร

คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรณรงค์ สาริสุต

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอุทัย สุวรรณกูฏ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรภา สกุลพาณิชย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศรีวรรณ ธีระมั่นคง

หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอารยา ศรีไพโรจน์

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปิ่นพนิต โปมิล