Loading...

ทำเนียบผู้บริหาร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา

รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและจัดการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุราพร พงศ์เวชรักษ์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ เภสัชกรพีรพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรคณินทร์ รังสาดทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพนิตา สุวรรณน้อย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการประสบการณ์วิชาชีพบริบาลทางเภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกิตติยา จันทรธานีวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ เภสัชกรหญิงศิริรัตน์ จตุรพูลลาภ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอรภา สกุลพาณิชย์

หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงฐิติณัชช์ เด็ดแก้ว

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปิ่นพนิต โปมิล