Loading...

ทำเนียบผู้บริหาร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเภสัชศาสตรศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรนมนต์ หิรัญ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกงานวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและบริการคลินิก

อาจารย์ เภสัชกรหญิงปวลี เนียมถาวร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรคณินทร์ รังสาดทอง

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ลลนา คงคาเนรมิตร

หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

อาจารย์ เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธำรงค์

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปิ่นพนิต โปมิล