Loading...

ทำเนียบผู้บริหาร

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และการจัดการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรนมนต์ หิรัญ

รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเกศินี เนตรสมบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรรัฐพล อาษาสุจริต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรคณินทร์ รังสาดทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการคลินิก

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงปวลี เนียมถาวร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงภัทรพร พูลสวัสดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการประสบการณ์วิชาชีพบริบาลทางเภสัชกรรม

อาจารย์ เภสัชกรพีรพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกุล

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ลลนา คงคาเนรมิตร

หัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

อาจารย์ เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธำรงค์

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปิ่นพนิต โปมิล