Loading...

เบอร์ติดต่อภายใน

- เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 02 986 9214-19  กดต่อด้วยหมายเลขภายในของหน่วยงาน

เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ 4260 
งานบริหารสำนักงาน 4345
งานบริการการศึกษา  
  •      หมวดการศึกษาระดับปริญญาตรี             ต่อ 4271 Email: edu.pharm.tu@gmail.com
  •      หมวดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          ต่อ 4268, 4262 Email: graduate.pharm.tu@gmail.com
  •      หมวดกิจการนักศึกษา                              ต่อ 4270  Email: Studentaffairs.pharmtu@hotmail.com
  •      หมวดแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ            ต่อ 4269
    •    ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (ปี 6 Pharm Sci) Email: practice.scitu@gmail.com
    •    ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ (ปี 4) และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ปี 6 Pharm Care) Email: practicerxtu@gmail.com
 
งานคลังและพัสดุ (การเงิน) 4277 
งานคลังและพัสดุ (พัสดุ) 4282 
งานวิจัยและบริการสังคม 4286 


- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม
  โทร 02-1014603
   Email : pharmatu2557@gmail.com 
   Line ID : @awu6539a

   


- ศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค
  โทร 02 986 9214-19 ต่อ 4384
   Email: dicpc@tu.ac.th

- ศูนย์บริการเภสัชกรรมอุตสาหกรรม
  โทร 02 986 9214-19 ต่อ 4573, 4574
   Email : tu.ipservicecenter@gmail.com
   Line ID : @646fvynx

  


- ศูนย์บริการเภสัชกรรมคลินิก
  โทร 02 986 9214-19 ต่อ 4384

- หน่วยวิจัยด้านการพัฒนายา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการนำไปใช้
  Email : rathapona@hotmail.com ,sewan@yahoo.com

หน่วยวิจัยด้านวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับการประยุกต์ทางเภสัชกรรมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   Email : sunshineman054@hotmail.com ,namon.hi@tu.ac.th

 

ตำแหน่งที่ตั้งที่ทำการ

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120