Loading...

ประจำปี 2560

ลำดับชื่อบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ชื่อผู้ทำผลงานวัน/เดือน/ปี ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่แหล่งเผยแพร่วารสารที่ตีพิมพ์
1CXCR4 targeted dendrimer for anti-cancer drug delivery and breast cancer cell migration inhibition.Chittasupho, C., Anuchapreeda, S., Sarisuta, N.October 2017European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 119, October 2017, Pages 310-321Scopus
2Chemical Constituents of Microcos tomentosa.Somwong, P., Suttisri, R., Amnuoypol, S.1 March 2017Chemistry of Natural Compounds Volume 53, Issue 2, 1 March 2017, Pages 394-395Scopus
3Gamma sterilization of diclofenac sodium loaded- N-trimethyl chitosan nanoparticles for ophthalmic use.Asasutjarit, R., Theerachayanan, T., Kewsuwan, P., Veeranondha, S., Fuongfuchat, A., Ritthidej, G.C.10 February 2017Carbohydrate Polymers Volume 157, 10 February 2017, Pages 603-612Scopus
4Enhanced degradation of chitosan by applying plasma treatment in combination with oxidizing agents for potential use as an anticancer agent.Chokradjaroen, C., Rujiravanit, R., Watthanaphanit, A., Theeramunkong, S., Saito, N., Yamashita, K., Arakawa, R.1 July 2017Carbohydrate Polymers Volume 167, 1 July 2017, Pages 1-11Scopus
5Design and synthesis of caffeic amides by structure-based approaches.Mudjupa, C., Theeramunkong, S., Vajragupta, O.April 2017Chiang Mai Journal of Science Volume 44, Issue 2, April 2017, Pages 617-629Scopus
6Enhancing the in vitro anticancer activity of albendazole incorporated into chitosan-coated PLGA nanoparticles.Kang, B.-S., Choi, J.-S., Lee, S.-E., Lee, J.-K., Kim, T.-H., Jang, W.S., Tunsirikongkon, A., Kim, J.-K. , Park, J.-S.1 March 2017Carbohydrate Polymers Volume 159, 1 March 2017, Pages 39-47Scopus
7Determination of Morin in Maclura cochinchinensis Heartwood by HPLC.Kongkiatpaiboon, S., Tungsukruthai, P., Sriyakool, K., Pansuksan, K., Tunsirikongkon, A., Pandith, H.January 2017Journal of Chromatographic Science Volume: 55, Issue: 3, 2017, Pages: 346-350Scopus
8Buccal administration of mucoadhesive blend films saturated with propranolol loaded nanoparticles. Kraisit, P., Limmatvapirat, S., Luangtana-Anan, M., Sriamornsak, P.January 2017Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2017Scopus
9Preparation and characterization of hydroxypropyl methylcellulose/polycarbophil mucoadhesive blend films using a mixture design approach.Kraisit, P., Limmatvapirat, S., Nunthanid, J., Sriamornsak, P., Luangtana-Anan, M.January 2017Chemical and Pharmaceutical Bulletin Volume 65, Issue 3, 2017, Pages 284-294Scopus
10Comprehensive mucoadhesive study of anionic polymers and their derivate.Laffleur, F., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A., Westmeier, D., Stauber, R.H., Docter, D.August 2017European Polymer Journal Volume 93, August 2017, Pages 314-322Scopus
11Zeta-potential-changing nanoparticles conjugated with cell-penetrating peptides for enhanced transfection efficiency.Suchaoin, W., Mahmood, A., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A.May 2017Nanomedicine Volume 12, Issue 9, May 2017, Pages 963-975Scopus
12Preactivated silicone oil as potential long-term vitreous replacement with nonemulsifying properties.Partenhauser, A., Netsomboon, K., Pereira de Sousa, I., Laffleur, F., Bernkop-Schnürch, A.1 April 2017Journal of Biomedical Materials Research - Part B Applied Biomaterials Volume 105, Issue 3, 1 April 2017, Pages 551-559Scopus
13Comparison of mucoadhesive and cohesive features of poly(acrylic acid)-conjugates respective their molecular mass.Laffleur, F., Knapp, K., Suchaoin, W., Partenhauser, A., Netsomboon, K., Bernkop-Schnürch, A.1 April 2017European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 113, 1 April 2017, Pages 149-156Scopus
14Multifunctional adhesive polymers: Preactivated thiolated chitosan-EDTA conjugates.Netsomboon, K., Suchaoin, W., Laffleur, F., Prüfert, F., Bernkop-Schnürch, A.1 February 2017European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume 111, 1 February 2017, Pages 26-32Scopus
15Insecticidal activity of Stemona collinsiae root extract against Parasarcophaga ruficornis (Diptera: Sarcophagidae).Sakulpanich A., Attrapadung S., Gritsanapan W.September 2017Acta Tropica Volume 173, September 2017, Pages 62-68Scopus
16Optimization of Adhesive Pastes for Dental Caries Prevention.Sodata, P., Juntavee, A., Juntavee, N., Peerapattana, J.1 November 2017AAPS PharmSciTech Volume 18, Issue 8, 1 November 2017, Pages 3087-3096Scopus
17Implementing a flipped classroom approach to a course module in fundamental nutrition for pharmacy students.Kangwantas, K., Pongwecharak, J., Rungsardthong, K., Jantarathaneewat, K., Sappruetthikun, P., Maluangnon, K.January 2017Pharmacy Education Volume 17, Issue 1, 2017, Pages 329-334Scopus
18Hospital Outpatient Visits Associated With Medication-Related Problems in Thailand: A Multicenter Prospective Observational Study.Dechanont, S., Jedsadayanmata, A., Butthum, B., Kongkaew, C.22 February 2017Journal of Patient Safety 22 February 2017Scopus
19การตรวจหาชนิดของจันทน์แดงที่วางจำหน่ายในร้านขายส่งสมุนไพรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ลายชี้บ่งจากเทคนิค HPLC. (Identification of “Chan-daeng” Sold in Wholesale Herbal Stores in Bangkok and Vicinity areas by using HPLC Fingerprint).จินดา หวังบุญสกุล และ ศุภชัย ติยวรนันท์ม.ค.-มี.ค. 2560เภสัชศาสตร์อีสาน ปีที่ 2560/13 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มี.ค. 2560 หน้า 63-70TCI1
20ผลของพลาสติไซเซอร์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงกลของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลสโดยใช้การออกแบบแบบผสมซิมเพล็กซ์แลททิช. (Effect of Plasticizers on Physicochemical and Mechanical Properties of Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) Film Using Simplex Lattice Mixture Design.)Pakorn Kraisit, Sureewan Duangjit.January 20175th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017) Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 41 (5th IPNaCS Conference Issue) 2017 
21ผลของชนิดของพลาสติไซเซอร์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและโครงสร้างของฟิล์มไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส. (Morphological and Physicochemical Properties of Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) Films: Effects of Various Types of Plasticizers.)Pakorn Kraisit, Sontaya Limmatvapirat, Pornsak Sriamornsak, Manee Luangtana-Anan.January 20175th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017) Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 41 (5th IPNaCS Conference Issue) 2017 
22Freeze drying at room temperature to prepare protein proliposome compared to conventional granulation method. (ประชุมนานาชาติ)Tunsirikongkon A.21 - 24 May 2017The 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017, Stockholm, Sweden, 21 - 24 May 2017ประชุมนานาชาติ
23Rapid induction and maintaining of P-glycoprotein function by quinidine and digoxin on Caco-2 cells. (ประชุมนานาชาติ)Netsomboon, K.6 - 10 August 2017The 10th BioMedical Transporters Conference, The Olympic Museum, Lausanne, Switzerland, 6 - 10 August 2017ประชุมนานาชาติ