Loading...

ประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อ “Basic principle to clinical practice in pharmacy” (รูปแบบออนไลน์)

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงาน ประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อ “Basic principle to clinical practice in pharmacy” (รูปแบบออนไลน์)

จัดประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง, ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564, ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564

 อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

งานประชุมวิชาการ "Advances in Natural Products and Cosmeceuticals for Anti-aging"

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงานประชุมวิชาการ "Advances in Natural Products and Cosmeceuticals for Anti-aging"

วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 9.30 - 15.00 น. ในรูปแบบ online ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ services.pharm.tu.ac.th/conference/2020

 Link

 

สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ซื้อหนังสือ "ความก้าวหน้าทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเวชสำอางเพื่อชะลอวัย"

งานประชุมวิชาการ "ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร"

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงานประชุมวิชาการ "ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร"

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศธ์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ services.pharm.tu.ac.th/pharm_regis

 Link การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

งานประชุมวิชาการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563"

 

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงานประชุมวิชาการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักวิจัยสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนีรภัยได้อย่างปลอดภัย
 2. เพื่อให้นักวิจัยได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง : การใช้ PCR และ Western blot ในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
 3. เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษา ผู้สนใจ และเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง : การใช้ PCR และ Western blot ในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์

 สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ

            อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และ 29-31 กรกฎาคม 2563

 Link การสมัครเข้าร่วมโครงการ (Google Form)

 1. สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

 Download เอกสาร

 1. บันทึกขออนุมัติโครงการฯ
 2. รายละเอียดการเดินทางและที่พัก
 3. กำหนดการ

การจอดรถ

ตำแหน่ง อาคารจอดรถข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(เสียค่าจอด เหมาจ่ายวันละ 80 บาท)
30 นาทีแรกไม่คิดค่าบริการ, เกิน 30 นาทีแรกถึง 3 ชั่วโมงแรก 20 บาท, ชั่วโมงถัดไป 10 บาท/ชั่วโมง (เศษนาทีคิดเป็นชั่วโมง), ค่าบัตรจอดชำรุด เสียหายหรือสูญหาย 500 บาท

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง สถานที่จัดงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งจาก Google map

 แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ


 

 

 

 

 

ประชุมวิชาการ updates on the preventive care in pharmacy practice 2019 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

งานประชุมวิชาการ "Updates on the Preventive Care in Pharmacy Practice 2019

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 หลักการและเหตุผล             คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 มีหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งให้การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกรอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนายาใหม่ๆ ขึ้นมาจำนวนมาก อีกทั้งเทคนิคการใช้ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ การใช้ยาเพื่อการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยจึงต้องมีความรู้ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบเภสัชภัณฑ์ กลไกการออกฤทธิ์ การบริหารยา การติดตาม และการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสม เภสัชกรมีความจำเป็นต้องบูรณาการ ความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ โรคและผู้ป่วย แบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงเห็นความจำเป็นให้มีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ และเภสัชกรผู้สนใจ

 วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกร โดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม

 1. เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพและเป็นอาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก

 สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ

            ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

 Link การสมัครเข้าร่วมโครงการ (Google Form)

 1. สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

 Download เอกสาร

 1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
 2. โปสเตอร์กำหนดการจัดงาน
 3. Statins in the Primary Prevention of ASCVD: The New AHA/ACC guideline [Krittin Bunditanukul Pharm.D, BCPS]
 4. Assessment of Cardiovascular Risk: Thai and International Algorithms [Krittin Bunditanukul Pharm.D, BCPS]
 5. Prevention of falls in elderly: Drugs should be avoided [ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์]
 6. Aspirin in Primary Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Diseases (ASCVD) [Arom Jedsadayanmata]
 7. Fine particulate matters and respiratory health [ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา สูรพันธุ์]
 8. Vaccine and Immunization in elderly 2019 [อาจารย์ เภสัชกรหญิงปวลี เนียมถาวร]
 9. Update on hypoglycemic agents and cardiovascular protection [รศ.ดร.ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์]
 10. Probiotics and Prebiotics for better health [อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกรกช กังวาลทัศน์]

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

ตำแหน่ง อาคารจอดรถข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(เสียค่าจอด เหมาจ่ายวันละ 80 บาท)
30 นาทีแรกไม่คิดค่าบริการ, เกิน 30 นาทีแรกถึง 3 ชั่วโมงแรก 20 บาท, ชั่วโมงถัดไป 10 บาท/ชั่วโมง (เศษนาทีคิดเป็นชั่วโมง), ค่าบัตรจอดชำรุด เสียหายหรือสูญหาย 500 บาท

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง สถานที่จัดงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งจาก Google map

 

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ


 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 3012 ชั้น 3 และ ห้องปฏิบัติการ 903 ชั้น 9 คณะเภสัชศาสตร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

 เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการประเมินประสิทธิผลของเภสัชภัณฑ์ในเซลล์เพาะเลี้ยง"

 สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ

            ห้อง 3012 ชั้น 3 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และ ห้องปฏิบัติการ 903 ชั้น 9 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 Link การสมัครเข้าร่วมโครงการ (Google Form)

 Download เอกสาร

 1. โปสเตอร์กำหนดการจัดงาน
 2. เทคนิคฟลูออเรสเซนท์ (Hollywood International Ltd )
 3. Guideline for research in BSL-2 papawee
 4. Real-Time PCR : Current technology and Application (Mr. Pakorn Pengin, Theera Trading co., ltd.)
 5. เอกสารประกอบ 4

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

ตำแหน่ง อาคารจอดรถข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(เสียค่าจอด เหมาจ่ายวันละ บาท)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง สถานที่จัดงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งจาก Google map

 

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ


 

งานประชุมวิชาการด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 “The 4th UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences”

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงานประชุมวิชาการด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 “The 4th UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences”

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 17.45 น. ณ ห้องบรรยาย 2003 และ 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

หลักการและเหตุผล             การทำวิจัย เป็นการแสวงหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เมื่อนักวิจัยดำเนินงานจนสำเร็จ นักวิจัยควรจะได้เผยแพร่ผลงานที่ทำในช่องทางที่เหมาะสม เนื่องจากงานวิจัยที่ไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือเผยแพร่ในช่องทางที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้นักวิจัยท่านอื่นที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือเรื่องที่ใกล้เคียงไม่สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ได้ จึงเหมือนกับว่างานวิจัยดังกล่าวยังไม่เคยเกิดขึ้น ฝ่ายวิจัยจึงได้จัดทำโครงการการประชุมวิชาการด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และจะได้เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเด่นประจำปี นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ และผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยายในการประชุมนี้ เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติด้วย

 วัตถุประสงค์

 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยในคณะเภสัชศาสตร์ให้สาธารณชนได้รับทราบ

 1. เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
 2. เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยในคณะเภสัชศาสตร์ กับนักวิจัยท่านอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 รูปแบบกิจกรรม

            จัดงานประชุมวิชาการโดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) และลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ

            ห้อง 2003 และ 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 25 เมษายน 2562

 Download เอกสาร

 1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
 2. กำหนดการจัดงาน
 3. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน
 4. เกณฑ์การส่งผลงานวิจัย+เกณฑ์ตัดสิน
 5. ตัวอย่าง รูปแบบการเขียน abstract
 6. โปสเตอร์
 7. เอกสารประกอบการอบรม

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

            ลานจอดรถ ข้างหอประชุม มธ.รังสิต (ยิม 2 เดิม)

ตำแหน่ง ลานจอดรถข้างหอประชุม (ยิม 2)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง อาคารจอดรถข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(เสียค่าจอด เหมาจ่ายวันละ บาท)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง สถานที่จัดงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งจาก Google map

 

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ


 

 

 

งานประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี "Advances in Cosmeceuticals and Herbal Products in Pharmacy Practice" วันที่ 26 เมษายน 2562

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงานประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี "Advances in Cosmeceuticals and Herbal Products in Pharmacy Practie"

 

 

วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตแบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ เภสัชกรรมอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในลักษณะ product-oriented และการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านโรคและผู้ป่วยในลักษณะ patient-oriented การจัดการเรียนการสอนมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านผู้ป่วยแบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ตามเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม นอกจากการเรียนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6 มีการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา บริษัทยา โรงงานผลิตยาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัยเภสัชกรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและแหล่งฝึกนอกจากนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

            โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 

 1. เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะวิชาทางสุขศาสตร์), แหล่งฝึกที่คณะเภสัชศาสตร์มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU), ภาคเอกชน (บริษัทยา) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 3. เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์การจัดงาน และประสบการณ์วิชาชีพ

 

            ***หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ รวม 6 หน่วยกิต (ภาคเช้า 3 หน่วยกิต, ภาคบ่าย 3 หน่วยกิต, ตลอดวัน 6 หน่วยกิต)

 

Link ลงทะเบียน online

  รับลงทะเบียน Online เท่านั้น

 

Download เอกสารเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
 2. กำหนดการประชุมวิชาการ
 3. โปสเตอร์

 

Download เอกสารประกอบการประชุม

 1. อุตสาหกรรมเวชสำอาง : ความต้องการผู้บริโภคและแนวโน้วโลก
 2. กฏหมายเครื่องสำอางน่ารู้สำหรับเภสัชกร
 3. เวชสำอางในร้านยาและการประยุกต์ใช้
 4. สมุนไพรไทยกับการใช้ในเวชสำอาง
 5. การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงพยาบาล
 6. เทคโนโลยีความก้าวหน้าในการนำส่งเวชสำองผ่านผิวหนัง

 

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

            ลานจอดรถ ข้างหอประชุม มธ.รังสิต (ยิม 2 เดิม)

ตำแหน่ง ลานจอดรถข้างหอประชุม (ยิม 2)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง อาคารจอดรถข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(เสียค่าจอด เหมาจ่ายวันละ บาท)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง สถานที่จัดงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งจาก Google map

 

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ


 

 รายชื่อผู้ลงทะเบียน (ข้อมูลณ วันที่ 21 มีนาคม 2562

งานประชุมวิชาการ "Integrative Eye Care 2018" วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงานประชุมวิชาการ "Integrative Eye Care 2018"

 

 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

            จากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ การให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาพยาบาล ความก้าวหน้าของระบบสื่อสารสารสนเทศที่รวดเร็วทันสมัยรวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาทำให้ประชาชนมีความรู้สูงขึ้นมีความต้องการและความคาดหวังต่อบริการสุขภาพสูงขึ้น ผู้รับบริการเรียกร้องสิทธิ ในการที่จะรับบริการสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่พึงพอใจเกิดความประทับใจในคุณภาพการบริการ พบว่าประชาชนที่มีปัญหาทางตาจากการสำรวจสภาวะตาบอดแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2527 โรคตาเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย โดยคณะกรรมการป้องกันตาบอดและควบคุมสายตาพิการแห่งชาติ พบว่าต้อกระจก (Cataract) เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียสายตาถึงร้อยละ 74 นอกจากนี้เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์เกิดในผู้สูงอายุมาก ซึ่งสาเหตุและปัจจัยส่งเสริมให้เกิดต้อกระจกประมาณร้อยละ 95 เกิดจากการเสื่อมตามวัย และพบสาเหตุที่ทำให้การมองเห็นลดลงประมาณร้อยละ15 เกิดจากต้อกระจกและร้อยละ 20 เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและนอกนั้นยังพบจากสาเหตุอื่น ๆ อีกประมาณ ร้อยละ 50 องค์การอนามัยโลก (1995) กล่าวว่าอุบัติการณ์ของต้อกระจกเพิ่มขึ้นตามอายุและคาดการณ์ ว่าประมาณร้อยละ 70 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไปมีโอกาสเป็นต้อกระจกทำให้ระดับสายตามัวลงจนรบกวนการประกอบกิจวัตรประจำวันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรปัจจุบัน

 

            โดยที่เภสัชกรเป็นบุคลากรหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการป้องกันตาบอดและส่งเสริมสุขภาพตา จำเป็นต้องมีองค์ความรู้และสามารถค้นหาความผิดปกติในระยะแรกได้ เพื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นโรค ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและส่งต่อจักษุแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม ทันเวลา พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงปัญหาของตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

            ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เภสัชกร มีความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทันสมัยและมีคุณภาพเป็นประโยชน์กับวิชาชีพ ประชาชนและชุมชน

 

Link ลงทะเบียน online

  รับลงทะเบียน Online เท่านั้น

 

Download เอกสารเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
 2. กำหนดการประชุมวิชาการ

 

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

            ลานจอดรถ ข้างหอประชุม มธ.รังสิต (ยิม 2 เดิม)

ตำแหน่ง ลานจอดรถข้างหอประชุม (ยิม 2)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง อาคารจอดรถข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(เสียค่าจอด เหมาจ่ายวันละ 30 บาท)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง สถานที่จัดงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งจาก Google map

 

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ


 

"บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์...เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2561

 

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงานประชุมวิชาการ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์...เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2561

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2559 มีแผนเปิดหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ เภสัชกรรมอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านโรคและผู้ป่วย ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านผู้ป่วยแบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกันตามเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม นอกจากการเรียนภาคทฤษฎี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6 มีการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา บริษัทยา โรงงานผลิตยา สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

            ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัย เภสัชกร ในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและแหล่งฝึก นอกจากนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นกิจกรรมบริการวิชาการประจำปีแบบให้เปล่าของคณะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อาจารย์ นักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Link ลงทะเบียน online

  รับลงทะเบียน Online เท่านั้น

 

Download เอกสารเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
 2. กำหนดการประชุมวิชาการ

 

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

            ลานจอดรถ ข้างหอประชุม มธ.รังสิต (ยิม 2 เดิม)

ตำแหน่ง ลานจอดรถข้างหอประชุม (ยิม 2)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง อาคารจอดรถข้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(เสียค่าจอด เหมาจ่ายวันละ 30 บาท)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง สถานที่จัดงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งจาก Google map

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ


 

 

"บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์...เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงานประชุมวิชาการ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์...เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

 

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2559 มีแผนเปิดหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ เภสัชกรรมอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านโรคและผู้ป่วย ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านผู้ป่วยแบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกันตามเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม นอกจากการเรียนภาคทฤษฎี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6 มีการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา บริษัทยา โรงงานผลิตยา สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

            ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัย เภสัชกร ในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและแหล่งฝึก นอกจากนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นกิจกรรมบริการวิชาการประจำปีแบบให้เปล่าของคณะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อาจารย์ นักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Link ลงทะเบียน online

  รับลงทะเบียน Online เท่านั้น

 

Download เอกสารเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
 2. กำหนดการประชุมวิชาการ

 

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

            ลานจอดรถ ข้างหอประชุม มธ.รังสิต (ยิม 2 เดิม)

ตำแหน่ง ลานจอดรถข้างหอประชุม (ยิม 2)

ตำแหน่งจาก Google map

ตำแหน่ง สถานที่จัดงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งจาก Google map

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ


 

งานประชุมวิชาการ "Perspectives and Advances in Pharmacy : Implications for Practice" วันที่ 27 เมษายน 2561

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงานประชุมวิชาการ "Perspectives and Advances in Pharmacy : Implications for Practice"

 

 

วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมทิพวรรณบอลรูม โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 6 ปี หัวข้อ "Perspectives and Advances in Pharmacy: Implications for Practice" ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมทิพวรรณบอลรูม โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัย เภสัชกรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

Link ลงทะเบียน online  รับลงทะเบียน Online เท่านั้น

 

Download เอกสารเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
 2. กำหนดการประชุมวิชาการ

 

การเดินทาง

            รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางกระสอ     แผนที่สถานีรถไฟฟ้า

 

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ


 

งานประชุมวิชาการ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์... เพื่อสุขภาพประชาชน" ประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

 

แสดง/ซ่อน รายละเอียดงานประชุมวิชาการ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์... เพื่อสุขภาพประชาชน" ประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560

 

 

วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2559 มีแผนเปิดหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ เภสัชกรรมอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านโรคและผู้ป่วย ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านผู้ป่วยแบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกันตามเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม นอกจากการเรียนภาคทฤษฎี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6 มีการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา บริษัทยา โรงงานผลิตยา สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

            ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัย เภสัชกร ในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและแหล่งฝึก นอกจากนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นกิจกรรมบริการวิชาการประจำปีแบบให้เปล่าของคณะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อาจารย์ นักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Download เอกสารเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 1. บันทึกขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ
 2. กำหนดการประชุมวิชาการ

 

การเดินทาง

            รถโดยสารประจำทาง (ธรรมดา) สาย 29 39

            รถโดยสารประจำทาง (ปรับอากาศ) สาย 29 39 510

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ มธ.ท่าพระจันทร์ - มธ.ศูนย์รังสิต

            รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม ขสมก สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ.ศูนย์รังสิต, BTS จตุจักร - มธ.ศูนย์รังสิต

การจอดรถ

            ลานจอดรถหน้าศูนย์ประชุม มธ.รังสิต (ยิม 1) ทางคณะเภสัชศาสตร์ มีรถบริการรับ-ส่งระหว่างลานจอดและสถานที่จัดการประชุม

            เนื่องจากสถานที่จอดรถมีพื้นที่จำกัด เพื่อความสะดวกกรุณาใช้บริการรถสาธารณะ

แผนที่สถานจัดการประชุม และ ลานจอดรถ