Loading...

กฏระเบียบ ข้อปฏิบัติ

ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (Update)
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (อ้างอิง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549
ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าสอบของนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการแต่งกายที่ถือว่า เป็นการใช้เสรีภาพเกินกว่าขอบเขตอันเหมาะสม
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
การลงโทษผิดวินัยนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เครื่องแต่งกายระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ