Loading...

กฏระเบียบ ข้อปฏิบัติ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (Update)
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (อ้างอิง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549
ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าสอบของนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการแต่งกายที่ถือว่า เป็นการใช้เสรีภาพเกินกว่าขอบเขตอันเหมาะสม
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
การลงโทษผิดวินัยนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เครื่องแต่งกายระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ