Loading...

ทุนบัณฑิตศึกษา

รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [1 ธันวาคม 2565]

ประกาศทุนและรางวัลการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [9 กุมภาพันธ์ 2565]

ประกาศ มธ. เรื่องรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [12 ธันวาคม 2564]

ทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [10 พฤศจิกายน 2564]

การคัดเลือกนักศึกษารับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด  ดาวโหลดแบบฟอร์มการสมัคร  [26 ตุลาคม 2564]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ ปีการศึกษา 2564 [22 กันยายน 2564]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิพระมนตรีพจนกิจฯ ปีการศึกษา 2564 [23 สิงหาคม 2564]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ปีการศึกษา 2564 [23 สิงหาคม 2564]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด ปีการศึกษา 2564 [23 สิงหาคม 2564]

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [20 กรกฎาคม 2564]

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (TU-NSTDA Excellent Research Graduate Scholarship)ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจํานวน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจําปี 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา มธ. พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิชวน รัตน์รักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

 

ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่ต้องการขอรับทุน กรอ. กยศ. สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา

http://sa.tu.ac.th/index.php/th/